Postadress
Åsögatan 200 A
116 32 Stockholm
Sverige

Arbetslokal
Alsnögatan 3
Stockholm

Namn *
Namn
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

pressbild_s.jpg

Seminarieserien

Människohandelns många ansikten

 

 
 
Fotograf: Elias Lindén
 

 

Om seminarieserien Människohandelns många ansikten 
− tre samtal med forskare i anslutning till pjäsen "Dream Business".

Hösten 2013 gavs tre tillfällen att samtala med forskare om samtidens utmaningar på Orionteatern. Med sats i pjäsen Dream business diskuterade och undersökte man i samtalet tillsammans fenomenet människohandel. Pjäsen fokuserar på fyra kvinnor från öst-/sydeuropa som av olika anledningar hamnat i trafficking för sexuella ändamål.
 
Publiken fick under seminariet möjlighet att uttrycka sina funderingar och frågor. Vad är det för mekanismer som gör att kvinnorna i pjäsen dragits in i människohandel? Hur kan man förstå fenomenet att fattiga människor förs till rikare länder för att exploateras? Vad säger det oss om människors lika värde?  Hur ser det ut bakåt i tiden – har det hänt förut? Varför angår exploateringen oss? Medverkar vi alla i att upprätthålla en syn på ”den andre” som möjliggör fortsatt exploatering av svaga grupper? 
 
Seminarieserien satt pjäsen i ett större sammanhang och syftade till ett fördjupat samtal kring människohandel, exploatering, kommersialisering och globaliseringens konsekvenser.
 
Kvällen inleddes med vissa interaktiva inslag med publik och forskare på scengolvet, under ledning av teaterpedagog Jeanette Roos, Södertörns högskola. Samtalen med inbjudna forskare leddes av redaktören Ninna Mörner, Södertörns högskola. 
 
Serien genomfördes med projektbidrag från Lars Salvius Stiftelsen.

 

 

Seminarieteman, sakkunniga & medverkande forskare:

 

 

KROPPEN, FEMINISM OCH DRÖMMAR

Kvinnors val och drömmar. Ett samtal om människohandel, kvinnorörelsen och kroppen som vara.

Medverkande forskare: Kristina Abiala lektor sociologi Södertörns högskola, Beatriz Lindquist forskningsledare Institutionen för Samtidshistoria Södertörns högskola & Ann Hallner doktorand historia Stockholms universitet.

Abiala har bl a intervjuat unga i Moldavien om sina framtidsdrömmar och även forskat om jämställdhetspolitik och könshandel i EU. Lindqvist har studerat könshandeln i Litauen och skrivit om kommersialiseringen av kroppen i Kunden är kung.

Hallner har skrivit om kvinnorörelsens syn på vit slavhandel i början av 1900-talet och jämfört med dagens syn på människohandel. Vi rör oss i tid och rum för att jämföra och förstå kvinnors utsatthet men också val och handlingar i samband med människohandel och könshandel.


HIERARKIER OCH UTSATTHET I ETT NYTT EUROPA

Fattigdom och hierarkier. Ett samtal om människors utsatthet för exploatering av alla former.

Medverkande forskare: Shahram Khosravi, docent socialantropologi Stockholms universitet, Susanne Lundin, professor etnologi, Lunds Universitet, Branka Likic-Brboric docent statskunskap, Uppsala universitet och lektor i etnicitet och migration på REMESO (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhället) Linköping universitet & Emma Strollo doktor genusvetenskap, ekonomisk historiska institutionen, Stockholms universitet.

Khosravi har intervjuat människosmugglare och papperslösa om utanförskap och kampen för mänskliga rättigheter, Lundin har länge följt handeln med organ och ägg och intervjuat bl a köpare och säljare samt läkare som är mellanhänder i kommersen.

Likic-Brboric analyserar de sociala konsekvenserna av EU:s migrationspolitik där grupper av människor ställs utanför och blir andra klassens medborgare. Strollo har dokumenterat utsattheten hos tyska kvinnor som tvingades hushållsarbeta i Sverige efter andra världskriget. Vi undersöker exploateringens olika former och den människosyn som uttrycks.


FINNS DET ETT LIV EFTER MÄNNISKOHANDELN?

Arbetet mot människohandel. Ett samtal om utformningen och tillämpningen av insatserna.

Medverkande sakkunniga: Michael Karlsson, docent statsvetenskap, Södertörns högskola, Jenny Westerstrand, docent folkrätt, Uppsala universitet, Märta C Johansson, lektor rättsvetenskap Örebro universitet, Ina Müller psykoterapeut, Unga Kvinnors Värn, Claes Lyckner, samordnare, Länsstyrelsen & Karin Gyllenring advokat, Stockholms Asylbyrå.

Karlsson undersöker och jämför hur olika länder har utformat arbetet mot människohandel. Westerstrand har studerat hur lagen och de internationella texterna hanterar problematiken ur en feministisk diskurs. Johansson har studerat svenska rättsfall ur de utsattas perspektiv.

Gyllenring ger juridisk hjälp till utsatta under rättsprocessen. Vi diskuterar gapet mellan teori och praktik, och ser vad det innebär för de utsatta för människohandel. Vari ligger de stora utmaningarna?